Oplysning om opløsning af interessentskabet

Referat af opløsende ledelsesmøde den 14.3.2023

Til stede: Jacob Glahn, Erling Salling Olesen, Kirsten von Müllen, Kristian Bøgh Lindberg, Bjarne Pedersen og Henrik Pukka.

1. Ledelsen er beslutningsdygtig og konstaterer følgende:
Interessentskabsmødet bemyndigede på henholdsvis ordinært og ekstraordinært interessentskabmøde 23. april/4. maj 2022 ledelsen til at foranledige selskabets aktiver solgt og selskabet opløst, på betingelse af, at der afslutningsvis kunne udbetales minimum 1.000 kr. pr. andel til interessenterne

2. Ledelsen har nu gennemført salget, som har resulteret i, at der har kunne udbetales 2.448 kr. pr. andel til endelig afregning for andelene til interessenterne.

3. Herefter træder Vedtægternes § 12 om opløsning af interessentskabet i kraft:
”I tilfælde af at der jf. § 5 stk. 1 er truffet beslutning om interessentskabets opløsning fortsætter ledelsen sit arbejde indtil der er udarbejdet status over interessentskabets aktiver og passiver, og indtil aktiverne er realiseret til dækning af passiverne, og der fremkomne over- eller underskud er delt mellem interessenterne i forhold til deres andele.”

4. Ledelsen har opfyldt vilkårene, som de er beskrevet i vedtægternes § 12 således:

a. Alle udestående fordringer er betalt bortset fra udbetaling af udlodning til 3 interessenter, som vi ikke har kunne opspore adresse og kontonummer til. For at sikre at pengene kan udbetales, hvis ejere eller arvinger dukker op inden for de kommende 5 år, har ledelsen indgået aftale med selskabets revisor gennem 24 år Jørgen Pedersen/Danrevi Kalundborg. For at sikre, at eventuelle interessenter med penge til gode kan få besked om, hvor de skal henvende sig, har ledelsen indgået aftale mede vores mangeårige webmaster Opseco v/Kristian Bøgh Lindberg om at bevare hjemmesiden i 5 år.

b. For at sikre, at der er adgang til selskabets regnskaber og dokumenter i de næste 5 år, har ledelsen indgået aftale med firmaet Ecowatt/v Erling Salling Olesen om opbevaring af arkiver og evt. fremvisning af dokumenter, hvis det skulle blive aktuelt (fx i forhold til Skat). Regnskab opbevares hos Revisionsfirmaet i 5 år.

c. Revisor har udarbejdet årsrapport for 2022 i samarbejde med ledelsen. Den er offentliggjort på selskabets hjemmeside vindkraeftsjaelland.dk. Revisor udarbejder også nødvendige slutopgørelser og melder til rette myndigheder, at selskabet er opløst.

d. Sidste bankkonti lukkes 17.3.23 og beløb til imødegåelse af krav jf. pkt. 4a er overdraget til Danrevi Kalundborg med aftale om, at hvis pengene ikke udbetales til de få interessenter, der står på liste afleveret sammen med overførsel af penge, skal de ved 5 års fristens udløb doneres til Røde Kors. Et mindre beløb (omkring 6.000 kr.) på driftskontoen 17.3.23 doneres straks til Røde Kors.

5. Ledelsen anser herefter § 12 i vedtægterne for at være opfyldt og erklærer Vindkraft Sjælland I/S for at være opløst.

København 14.3.23
Kirsten von Müllen
referent