Beskatning

Hvordan beskattes udbytte fra Vindmøller?

Der er 2 måder at få beskattet sit udbytte fra private andele på: Man kan selv vælge, men det valg man foretager binder. Man kan altså ikke vælge om, hvis man senere har ændrede indtægtsforhold.

De to ordninger er:

  1. Den skematiske model: De første 7.000 kr af bruttoudbyttet kan holdes uden for den skattepligtige indkomst og 60% af resten beskattes som alm. personlig indkomst, mens renteindtægter og renteudgifer medregnes i kapitalindkomst.
  2. Anpartsreglerne (iflg. personskattelovens § 4). Nettoresultatet for mølledriften opgøres efter alm. regler om fradrag for driftsudgifter og fradrag for afskrivninger. Dog kan et evt. underskud ikke modregnes i anden indkomst. Derfor skal afskrivningerne fordeles over driftsårene, så de ikke overstiger resultatet. Det betyder i praksis, at afskrivninger bliver lige så store som indtægterne i de første år, og der derfor ikke vil blive skat. Nettoresultat samt renteudgifer og renteindtægter medregnes i andelsejerens kapitalindkomst.

Der kan læses om reglerne for beskatning af vindmølleandele i:
“Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og virksomhedsskatteloven” (vindmøller). Lov nr. 133 af 31.5.96

Vejledning om valg af skatteform vil blive udsendt fra revisor sammen med første års regnskab. Der vil blive udarbejdet regnskab, der opfylder kravene til regnskab i følge anpartsreglerne, ligesom der vil blive udsendt oplysninger, der kan benyttes, hvis man vælger den skematiske regel.

Hver enkelt interessent skal meddele møllelaugets ledelse, hvilken beskatningsform der er valgt (efter krav fra Told og Skat).

For Virksomheder gælder alm. regler om virksomhedsbeskatning.